Dynamisk ruttoptimering

Forskning, innovation och utveckling av IoT-lösningar för digitalisering av framtidens vägunderhåll.

Digitalt innovationsprojekt för drift och underhåll av vägar

Projektet har utvecklats och i takt med insikter och den digitala teknikens framsmarsch. Just nu ligger fokus på dynamisk ruttoptimering och automatiserad saltgiva.

Digital utveckling för effektivt vägunderhåll

Svevia leder FoI-projekt för att med digital teknik skapa ett beslutstödssystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan.

Som Sveriges ledande entreprenör och specialist inom drift och underhåll av vägar och infrastruktur ligger Svevia i framkant när det gäller att utveckla metoder för vägunderhåll med modern teknik. Svevia ser stora möjligheter att effektivisera och digitalisera vägunderhållet och samtidigt höja kvalitén för att säkra framkomlighet och trafiksäkerheten på vägarna.

Bakgrund

Projektet samarbetar med leverantörer av världsunika och innovativa vägvädertjänster innehållande beslutsstöd (MDSS) som bygger på detaljerade sträckprognoser för temperaturer och väglag.

Frågor som; när, hur och var det blir halt kan besvaras. För driftledningspersonal är det alltjämt en utmaning att hantera informationsmängden och utifrån den snabbt fatta beslut om resurser och utkallning. Det finns även stora begränsningar att via telefon kommunicera ut detaljerad information till saltbilar angående åtgärdsbehov som även kan förändras i takt med att förutsättningarna på vägen/vädret förändras.

Syfte

Att med dynamisk vägbeskaffenhetsinformation skapa förutsättningar för dynamiska åtgärder för en mer produktiv vinterväghållning. Detta genom att integrera data från vädertjänst i redan befintliga GPS- lednings- och uppföljningssystem. Även frågor beträffande saltbehov besvaras genom systemen.

Projektet som har drivits i flera faser har utvecklats i takt med insikter under projektets gång och i takt med den digitala teknikutvecklingens frammarsch.

Prognosstyrd dynamisk ruttoptimering (Svevia, Vti, B&M Systemutveckling)

Utvecklingen går ständigt framåt och ny teknik är ett bra sätt för att förenkla vardagen. I detta projekt används sträckvisa vägväderprognoser som automatiskt ruttoptimeras för att ytterligare effektivisera vinterväghållningen. Beslutsfattaren kan med hjälp av navigatorer dirigera saltbilar att utföra skräddarsydda åtgärder utifrån den senaste prognosen. Fordonet kör kortast möjliga väg för att salta på de sträckor där det prognostiseras bli halt några timmar senare.

Automatisk saltgiva (Svevia, Vti, B&M Systemutveckling, Friggeråkers verkstäder)

Vägklimatet kan variera kraftigt inom ett driftområde och behov finns därmed att justera för dessa variationer. Dagens vägväderprognostjänster levererar geografisk och tidsmässigt detaljerade beslutsunderlag som möjliggör högkvalitativa beslut för att göra Rätt åtgärd i Rätt tid på Rätt plats. Vägväderprognoser med friktionsmätdata från uppkopplade bilar kan tillsammans med uppkopplade saltspridare automatiskt reglera saltgiva efter behov.

Potentialen i prognosstyrd vägdrift är stor

För såväl kunder som för den enskilda driftentreprenören finns det stora möjligheter med Svevias lösning. Potentialen finns både i det operativa arbetet, för ekonomi, miljö men också arbetsmiljö och långsiktigt minska samhällskostnaderna för drift och underhåll av vägar.

  • Ekonomi: Minskade maskintimmar, saltförbrukning och inlärningstid för rutter och saltningsmanövrering.
  • Miljö: Minskat avgasutsläpp och saltanvändande.
  • Framkomlighet: Bättre kvalité gynnar framkomlighet och därmed också trafikantens upplevelse.
  • Kvalitet: Detaljerade vägväderprognos skapar förutsättningar för kvalitetssäkrade produktionsinsatser.
  • Trafiksäkerhet: Maskinförarnas fokus kan läggas på omgivande trafikanter istället för manövrering av saltspridare.
  • Arbetsmiljö: Högre automatiseringsgrad och förarstöd leder till minskad stress för maskinförare. Beredskapshavare får kvalificerat beslutsstöd för ökad trygghet i avgörande beslut.
  • Kundhjälp: Vi hjälper våra kunder att realisera stora besparingar av samhällskostnader

Fakta

Kategori
Utvecklingsprojekt

Projekt
Prognosstyrd dynamisk vägdrift

Projektledning
Division Drift: Andreas Bäckström, Svevia

Implementering, Blekinge

Svevia MPS: Gustav Lindström, Morgan Persson

Svevia IT: Per Nilsson

Samarbetspartner
Vti, B & M Systemutveckling, Klimator, Foreca, Trafikverket

Finansiering
Egen finansiering med stöd av BVFF, SBUF, NVF (Nordiskt vägforum)

Projekttid
2016 -

Svevias kontor

Kom i kontakt med ditt lokala Svevia-kontor.

Vanliga frågor och svar om Svevia

Här hittar du vanliga frågor som ställs till oss på Svevia.

Dubbelspår i Gamla Uppsala, Svevia, Järnvägar. Foto: Maria Rosenlöf

2013-2017 anläggs dubbelspår genom Gamla Uppsala - ett av Svevias största projekt någonsin.