Svevias historia

Svevia bildades den 1 januari 2009 som ett fristående statligt bolag. Innan dess verkade vi i många år under namnet Vägverket Produktion, en produktionsavdelning i myndigheten Vägverket (nuvarande Trafikverket).

Svevias historia

Vi är alltid på väg

Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.

Svevias historia

2017 - Anders Gustafsson blir ny koncernchef och vd.

2017 - Bokslutet för 2016 blir Svevias hittills bästa resultat. Årets rörelseresultat förbättrades med 66 procent jämfört med föregående år.

2016 - Anders Elfner blir ny koncernchef och vd.

2015 - Zdravko Markovski blir ny koncernchef och vd. Dotterbolaget Arento AB bildas.

2012 - Regionsindelningen ombildas till divisioner som blir specialiserade och verkar över hela landet: Drift, Anläggning, Beläggning samt Maskin och Fastighet.

2011 - Dotterbolaget Svevia Fastighet och Maskin AB delas i två separata bolag, Svevia Fastighet AB och Svevia Maskin AB. Svevia AS bildas i Norge. Svevia får sitt första norska driftuppdrag i Mosjøen i Nordland. Torbjörn Torell blir ny koncernchef och vd.

2009 - Svevias första verksamhetsår som ett fristående statligt ägt bolag. P-O Wedin blir första vd. Fyra regioner bildas; region Nord, Mitt, Väst och Syd. Affärsområdet Fastighet och Maskin ombildas till ett dotterbolag.

2008 - Riksdagen klubbar igenom bolagiseringen. Det nya bolagets namn blir Svevia.

2007 - En förstärkt profil lanseras för att lyfta fram företagets kreativa entreprenörskap.  Regeringen tar åter upp frågan om bolagisering.

2000 - En statlig utredning om bolagisering av Vägverket Produktion genomförs, men inget politiskt ställningstagande tas.

1999 - Alla driftuppdrag är nu konkurrensutsatta.

1996 - Division Produktion delas i tre självständiga resultatenheter: Vägverket Produktion, Vägverket Konsult och Vägverket Färjerederiet.

1995 - Alla Vägverkets nyinvesteringsobjekt upphandlas nu i konkurrens. Beslutet om bolagisering dras tillbaka.

1994 - Konkurrensutsättning av driftuppdragen inleds i större skala. Riksdagen beslutar att bolagisera företaget.

1993 - De första driftuppdragen upphandlas i konkurrens. Enbart de större privata entreprenörerna fick delta i anbudsgivningen.

1992 - Division Produktion tas i drift.

1990 - Vägverket delas i en beställar- och utförardel. Detta för att få ut mer åtgärder på vägen för skattepengarna.

Vår kärnverksamhet

Svevias organistion Foto Patrick Trägårdh
Organisation

Svevia bedriver verksamhet över hela Sverige. Verksamheten är indelad i divisioner: Drift, Anläggning, Industri och dotterbolaget Arento.

Ansvarsfullt företagande

Hållbarhet i Svevia Foto Patrick Trägårdh
Hållbarhet

Vårt agerande är avgörande för Svevias möjlighet att verka. Att vi sköter verksamheten på ett i alla avseenden ansvarsfullt sätt är en
förutsättning för goda relationer till våra kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter och därmed för Svevias framgång.

Så styrs Svevia

Bolagsstyrning

Svevia är ett av svenska staten helägt bolag med säte i Solna. Svevias ambition är att efterleva de principer som uttrycks i aktiebolagslagen,
Svensk kod för bolagsstyrning och den svenska statens ägarpolicy.