Hos oss märks du och gör skillnad

Jämnställdhet och mångfald i Svevia.

Jämnställdhet och mångfald. Foto Fredrik Schlyter

Jämställdhet en framgångsfaktor

På Svevia är vi övertygade om att jämställdhet och mångfald är en framgångsfaktor. En bra blandning av individer, kvinnor och män, svenskfödda och invandrare, gammal och ung, kan tillsammans uppnå en högre effektivitet och må bättre.

Jämställdhet och mångfald i Svevia

Affärsmässighet, trovärdighet, omtänksamhet och nytänkande är Svevias kärnvärden och naturligtvis också grunden för Svevias jämställdhets- och mångfaldsarbete. 

För Svevia handlar jämställdhet och mångfald om att på bästa sätt tillvarata medarbetarnas kompetens, attrahera och behålla de mest kompetenta medarbetarna.

Vi vill erbjuda ett arbetsklimat som inkluderar alla oavsett bakgrund.

För att se till att vi lever upp till såväl Svevias övergripande mål som de formella krav som finns vad gäller jämställdhet och mångfald arbetar vi konsekvent med dessa frågor. Det är en strategisk fråga som berör alla medarbetare.

Ett långsiktigt arbete för att nå våra mål

Svevia driver ett långsiktigt arbete för att öka mångfalden i alla grupper, på alla nivåer i Svevia för att spegla kundernas sammansättning och rekryteringsbasen. Vi målsätter, mäter och följer upp vårt arbete för att säkerställa att vi är på rätt väg.
Exempelvis har vi som mål att 40 % av alla nyrekryteringar bland tjänstemän ska vara kvinnor. Svevia deltar i olika aktiviteter som verkar för att öka andelen kvinnor i branschen och i flera jobbinitiativ för unga och nyanlända.

Svevia deltar också i MentorBygg, Sveriges Byggindustriers utvecklingsprogram för kvinnliga chefer.
Våra mål 2018

Några av Svevias jämställdhets- och mångfaldsmål för 2018:

  • Minst 40 % av alla nyrekryteringar bland tjänstemän ska vara kvinnor.
  • Öka mångfalden i alla grupper, på alla nivåer i Svevia för att spegla kundernas sammansättning och rekryteringsbasen. 
  • Alla medarbetare inom Svevia ska ha tillräckligt mycket kunskap om och insikt i Svevias syn och mål på jämställdhet och mångfald för att säkerställa ett inkluderande arbetsklimat och kunna bemöta alla externa kunder på ett likvärdigt sätt.

                Svevia deltar i MentorBygg

Ansvarsfullt företagande

Hållbarhet i Svevia Foto Patrick Trägårdh
Hållbarhet

Vårt agerande är avgörande för Svevias möjlighet att verka. Att vi sköter verksamheten på ett i alla avseenden ansvarsfullt sätt är en
förutsättning för goda relationer till våra kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter och därmed för Svevias framgång.

Stora utvecklingsmöjligheter

Utbildning och ledarskap inom Svevia
Vår historia

Läs mer om dina utvecklingsmöjligheter och Svevias strategiska mål för ledarskap.

Vår kärnverksamhet

Svevias organistion Foto Patrick Trägårdh
Organisation

Svevia bedriver verksamhet över hela Sverige. Verksamheten är indelad i divisioner: Drift, Anläggning, Beläggning, Maskin och Fastighet.