Sunda affärer

Respektfullt och professionellt bemötande av alla kunder, leverantörer och andra affärspartners skapar goda och långsiktiga relationer.

Goda relationer och sunda affärer. Foto: Fredrik Schlyter

Affärsmässighet, trovärdighet, omtänksamhet och nytänkande är utgångspunkten för allt agerande inom Svevia.

Värderingarna återspeglas i Svevias uppförandekod och våra affärsetiska linjer.

Hög integritet i alla sammanhang

Svevia köper varje år varor och tjänster för betydande belopp – 75 procent av bolagets omsättning går till betalningar till leverantörer och entreprenörer. Tjänster, framförallt åkeri- och maskintjänster, står för mer än tre fjärdedelar. Närmare en fjärdedel av Svevias produktion utförs av underentreprenörer. Majoriteten av Svevias leverantörer och entreprenörer finns i Sverige.

Utgångspunkten är att Svevias inköp ska hanteras så centralt som möjligt. I dagsläget hanteras avtal som står för omkring 20 procent av kostnadsmassan centralt och resten är projektrelaterade avtal som plats- och arbetschefer förfogar över. Svevia genomför riskanalyser av leverantörer för entreprenadarbeten innan avtal tecknas, där bland annat kontroll av kreditvärdighet och kollektivavtal ingår.

Uppförandekod som utgångspunkt

Under 2013 reviderades Svevias uppförandekod och affärsetiska riktlinjer, för att stämma överens med näringslivskoden som förvaltas av Institutet Mot Mutor.
I uppförandekoden slås fast att Svevias alla relationer ska skötas professionellt och att otillbörliga fördelar inte får förekomma. Uppförandekoden ingår i kontrakt med leverantörer och uppdragspartners.

Underentreprenörer granskas med fokus på finansiell status och arbetsrättsliga förhållanden.

Mål för sunda affärer

Svevias fokus inom sunda affärer är inköp och leverantörer. Utgångspunkten är att risken för otillbörliga affärsmetoder ökar då inköpsbesluten decentraliseras och minskar då besluten centraliseras. Därför inriktas målet för sunda affärer på avtalstrohet, det vill säga att hålla sig till centralt förhandlade leverantörsavtal. På så sätt görs en allt större del av Svevias inköp från konkurrensutsatta, granskade och godkända koncernleverantörer.

Målet är att uppnå 100 procents avtalstrohet inom 16 av totalt 24 avtalsområden. De valda områdena är arbetskläder, armeringsstål, avfallshantering, drivmedel och eldningsolja, fabriksbetong, IT-förnödenheter, markisolering, personligt skydd, räcken, slitstål/plogstål, stenprodukter, trafikanordningsmaterial, trävaror, vatten och avlopp (VA plast och fiberduk), VA-betong samt vägarmering.

 

Arbete och utveckling för sunda affärer

  • Analys av leverantörer och sponsrings-partners med fokus på affärsetik.
  • Webbaserad utbildning i affärsetik som är obligatorisk för samtliga medarbetare i Svevia.
  • Chefskonvent för 370 ledare där sunda afärer behandlades.
  • Förstärkt kontroll av Svevias leverantörer med hjälp av nytt IT-stöd.

Visselblåsning

Svevia har en så kallad visselblåsarfunktion, där medarbetare anonymt kan rapportera misstänkta avvikelser från bolagets uppförandekod. Rapportering kan ske via webben, e-post eller telefon.

Till funktionen kommer även frågor in om korrekt agerande i specifika situationer.

Uppförandekod

Svevias uppförandekod är ett kravdokument som syftar till att vägleda framförallt medarbetare i etiskt handlande men också utomstående som kommer i kontakt med Svevia, exempelvis leverantörer. Koden omfattar alla anställda på Svevia samt leverantörer och underentreprenörer. Den innehåller principer för hur arbetet ska genomföras utifrån sunt affärsmannaskap, miljöhänsyn, goda arbetsvillkor samt hälsa och säkerhet.

Uppförandekoden är en bindande kontraktsbilaga i alla våra upphandlingar av såväl varor som tjänster.

Här kan du ladda ner Svevias uppförandekod, Code of conduct.PDF

Säkherhet en del av Svevias löfte Foto Svante Örnberg

En del av Svevias löfte

Ingen ska behöva arbeta med hälsan som insats. I vårt arbete med att bygga och sköta om vägar och infrastruktur på ett kompetent och säkert sätt bidrar vi till trafiksäkerheten.

Erbjudande med miljötänk

Miljö Foto Patrick Trägårdh

Svevia befinner sig ständigt ute på landets vägar. Våra fordon, maskiner och asfaltverk står för en stor del av bolagets miljöpåverkan. Därför
fokuseras miljöarbetet på att effektivisera och minska energianvändningen och koldioxid-utsläppen.

Så styrs Svevia

Bolagsstyrning

Svevia är ett av svenska staten helägt bolag med säte i Solna. Svevias ambition är att efterleva de principer som uttrycks i aktiebolagslagen,
Svensk kod för bolagsstyrning och den svenska statens ägarpolicy.