Säkerhet för medarbetare och trafikanter

Ingen ska behöva arbeta med hälsan som insats. I vårt arbete med att bygga och sköta om vägar och infrastruktur på ett kompetent och säkert sätt bidrar vi till trafiksäkerheten.

Att vara bäst i branschen på säkerhet är en del av vårt erbjudande och löfte till kunder, medarbetare och allmänhet.

Svevia jobbar med och i trafik - vi är skyldiga att genomföra varje uppdrag på ett säkert sätt.

Säkerhet - en del av Svevias löfte

Svevia arbetar med och i trafik. Vi ska genomföra varje uppdrag på ett säkert sätt, erbjuda trygga och säkra arbetsplatser samt ligga i framkant och leda utvecklingen på säkerhetsområdet. Det är Svevias löfte till kunder, medarbetare och allmänhet och vi tar det löftet på stort allvar. Genom att ständigt förbättra vår säkerhetskultur samt värna om egen och andras säkerhet bidrar vi till en bättre omvärld. Svevias förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete syftar till att ständigt förbättra vår arbetsmiljö såväl fysiskt, organisatoriskt och socialt, allt för att kunna erbjuda Svevias medarbetare arbetslivskvalitet och stärkt arbetshälsa.

Arbetsmiljö

Svevia ska vara bäst i branschen på säkerhet genom att erbjuda de säkraste arbetsplatserna och skapa de tryggaste trafikmiljöerna. Därför arbetar Svevia efter devisen ”Alltid säkerheten först”.

Mål och uppföljning för ökad säkerhet

Säkerhet är ett av Svevias tre fokusområden inom hållbart företagande. Det långsiktiga målet är en säker arbetsvardag för alla där antalet allvarliga arbetsplatsolyckor är lika med noll. På kortare sikt arbetar vi aktivt för att minska arbetsskadefrekvensen i företaget. Genom att mäta arbetsskadefrekvens och sjukfrånvaro får vi ett mått på hur säkra våra arbetsplatser är. Svevia använder BIA, Bygg- och anläggningsbranschens informationssystem om arbetsmiljö, för att rapportera och följa upp olyckor, tillbud och riskobservationer på våra arbetsplatser.

Säkra vägar

Svevia utför uppdrag som definierats, planerats och projekterats av våra kunder och uppdragsgivare, däribland Trafikverket. I rollen som utförare ingår stort ansvar för Svevias medarbetare och andra som deltar i våra uppdrag samt för trafikanter. Att bygga och sköta om Sveriges vägnät på ett kompetent och säkert sätt är ett viktigt bidrag till trafiksäkerheten och Trafikverkets nollvision.

Säkra arbetsplatser

Ingen ska arbeta med hälsan som insats. Svevias platschefer ansvarar för att alla i deras projekt har rätt information och kunskap samt att arbetet utförs på ett säkert sätt.

Svevias arbetsmiljöorganisations arbete stöttas av bolagets skyddskommitté som består av Svevias arbetsmiljöchef, samtliga divisionschefer, chef Arento, en facklig företrädare för tjänstemannakollektivet, en facklig företrädare för yrkesarbetarkollektivet samt ett huvudskyddsombud. Sedan 2013 finns en obligatorisk webbaserad arbetsmiljöutbildning för alla medarbetare i Svevia.

Som ett led i arbetet för säkra arbetsplatser genomförs årligen en säkerhetsvecka på Svevias alla arbetsplatser.


Arbetsskadefrekvens*

* Antal rapporterade olyckor med minst en dags frånvaro per miljon arbetade timmar.


Mål 2023

Med noll olyckor som vision ska Svevia ha branschens säkraste arbetsplatser och tryggaste trafikmiljöer. Mätbart mål till år 2023 är att arbetsskadefrekvensen ska understiga 3,5.

Kontakta oss för frågor kring vårt säkerhetsarbete

I syfte öka säkerheten för trafikanter och vägarbetare har Svevia genomfört ett pilottest av en ny metod vid hinder på väg.

Att arbeta ensam innebär ofta stora risker. Som ett led i Svevias arbetsmiljöarbete har därför Säkerhetsappen tagits fram. Appen larmar automatiskt om man inte markerar att jobbet är utfört efter beräknad tid. Appen är framtagen av arbetsmiljöorganisationen på Svevia, men är fri att laddas ner av vem som helst. 

Genom digitala lösningar utvecklar Svevia framtidens vägunderhåll.

Som ett led i Svevias arbete för säkra arbetsplatser genomförs årligen en säkerhetsvecka på Svevias alla arbetsplatser.