Mot en klimatneutral

värdekedja 2045

Svevia står bakom två färdplaner Svevia med målet att verka för ett klimatneutralt Sverige 2045.

globala målen ikoner

Miljöarbetet är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling
9 ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” och
12 ”Hållbar konsumtion och produktion”

Svevia jobbar främst med sex prioriterade mål av de 17 globala målen. 

Svevia står bakom två färdplaner

Svevia har skrivit under bygg- och anläggningssektorns färdplan inom ramen för Fossilfritt Sveriges deklaration om att verka för att bli klimatneutral till år 2045.

Som medlemsföretag i SBMI, Sveriges bergmaterialindustri, står Svevia bakom färdplanen för fossilfri konkurrenskraft. Detta innebär att vi bland annat åtar oss att verka för att bli mer resurseffektivt i hela vår värdekedja samt att vi öppet ska redovisa mål och resultat av vårt klimatarbete. 

Vårt arbete kring klimatneutralitet handlar till stor del om att minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens arbetsplatser och projekt. Men det handlar också om miljöfrämjande aktiviteter som att gynna biologisk mångfald i täkter och vägrenar liksom att ersätta naturgrus med ballast vid betongtillverkning.

Svevias prioriterade mål

svevias sex prioriterade mål

FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Globala mål till 2030

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Kontakta oss för frågor kring vårt hållbarhetsarbete

Som första entreprenör i branschen har Svevia valt att använda vätgasdrivna väginspektionsbilar. Detta som ett led i arbetet för att minska beroendet av fossila bränslen.

Sedan 2018 driver Svevia sina tre största asfaltverk med fossilfritt bränsle. Omställningen betyder att de konverterade verken kommer att minska sina sammanlagda utsläpp av fossil koldioxid med minst 95 procent per år.

Genom digitala lösningar utvecklar Svevia framtidens vägunderhåll.

Svevia leder FoI-projekt för att med digital teknik skapa ett beslutstödssystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan.