Miljö

Svevia befinner sig ständigt ute på landets vägar. Våra fordon, maskiner och asfaltverk står för en stor del av bolagets miljöpåverkan. Därför fokuseras miljöarbetet på att effektivisera och minska energianvändningen och koldioxidutsläppen.

Omtanke om medarbetare och omvärld. Foto: magnus Jönsson

Erbjudande med miljötänk.

Metodutveckling, effektivisering och återvinning.

Ruttoptimering

Arbetssätt för att effektivisera körsträckor inom våra uppdrag och minska transportsträckor.

Miljöbättre asfalt

Optimering av tillverkningsprocessen och minskning av energiåtgången.

Återanvändning och återvinning

Vi strävar efter att återanvända jord- och schaktmassor och minska användningen av farliga ämnen och minska mängden avfall.

Miljökrav för våra leverantörer

Gäller både våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners.

Så påverkar Svevia miljön

Svevias miljöpåverkan orsakas främst av den energi och de insatsvaror som verksamheten förbrukar. Framför allt är det Svevias fordon och maskiner, tillverkande enheter samt etableringar som förbrukar energi och som därmed står för större delen av bolagets koldioxidutsläpp. Vi strävar efter att minska Svevias miljöpåverkan genom att reducera energianvändning och utsläpp, återanvända massor och insatsvaror och genom att hantera farliga ämnen, kemikalier och avfall på ett ansvarsfullt sätt.

Mål för bättre miljö

Svevias övergripande miljömål är att driva verksamheten med låg klimatpåverkan genom energieffektiv tillverkning och smarta transportlösningar. Nya mål sattes 2018 som leder oss i rätt riktning; koldioxidutsläpp från tillverkning av asfalt samt utsläpp från egna transporter. Samtliga mål är tidsatta till år 2023 med 2015 som basår. Båda målen går ut på att minska utsläppen med cirka med 25 procent till 2023.

Styrning för bättre miljö

Svevias miljöchef samordnar och stödjer alla divisioners och dotterbolags miljöinsatser. Arbetet bedrivs i nätverk, tillsammans med Svevias chefer och andra relevanta nätverk. För att säkra att miljöarbetet drivs målinriktat och systematiskt är Svevias miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 14001:2015. 

Asfalttillverkning

Transporter

Mål 2023

År 2023 ska utsläppen från tillverkning av asfalt uppgå till högst 1, 0 kg CO2e/tillverkat ton. Utsläppen från transporter ska uppgå till högst 1,5 ton CO2e/omsatt MSEK.

Kontakta oss för frågor kring vårt miljöarbete

Som första entreprenör i branschen har Svevia valt att använda vätgasdrivna väginspektionsbilar. Detta som ett led i arbetet för att minska beroendet av fossila bränslen.

Sedan 2018 driver Svevia sina tre största asfaltverk med fossilfritt bränsle. Omställningen betyder att de konverterade verken kommer att minska sina sammanlagda utsläpp av fossil koldioxid med minst 95 procent per år.

Genom digitala lösningar utvecklar Svevia framtidens vägunderhåll.

Svevia leder FoI-projekt för att med digital teknik skapa ett beslutstödssystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan.