Miljö

Svevias miljöarbete handlar till stor del om att minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens
arbetsplatser och projekt. Men det handlar också om miljöfrämjande aktiviteter som att gynna biologisk
mångfald.

Omtanke om medarbetare och omvärld. Foto: magnus Jönsson

Erbjudande med miljötänk.

Metodutveckling, effektivisering och återvinning.

Ruttoptimering

Arbetssätt för att effektivisera körsträckor inom våra uppdrag och minska transportsträckor.

Miljöbättre asfalt

Optimering av tillverkningsprocessen och minskning av energiåtgången.

Återanvändning och återvinning

Vi strävar efter att återanvända jord- och schaktmassor och minska användningen av farliga ämnen och minska mängden avfall.

Miljökrav för våra leverantörer

Gäller både våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners.

Så tar vi ansvar för miljön

Svevias miljöarbete handlar om att ta ansvar. För vår omvärld och för framtida generationer. Det innebär att vi ska minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens arbetsplatser och projekt. Men det handlar också om miljöfrämjande aktiviteter som att gynna biologisk mångfald i täkter och vägrenar liksom att ersätta naturgrus med ballast vid betongtillverkning.

Miljöarbetet är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling 9 ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” och 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”.

Hållbarhetsmål

Svevia ska driva verksamheten med låg klimatpåverkan och energieffektiva produktionsmetoder, med målsättning om att ha en klimatneutral värdekedja till år 2045.

Fokus inom miljö

Svevias miljöpåverkan orsakas främst av den energi och det material som verksamheten förbrukar. Framför allt är det Svevias fordon och maskiner, tillverkande enheter samt etableringar som förbrukar energi och som därmed står för större delen av bolagets koldioxidutsläpp.

Vi strävar efter att minska Svevias negativa miljöpåverkan genom att reducera energianvändning och utsläpp till luft, mark och vatten, återanvända massor och material och genom att hantera farliga ämnen, kemikalier och avfall på ett ansvarsfullt sätt.


Svevias miljöledningssystem är certifierat enligt
ISO 14001:2015. 

 

Asfalttillverkning


Transporter


Mål 2023

Svevia ska driva verksamheten med låg klimatpåverkan och energieffektiva produktionsmetoder, med målsättning om att ha en klimatneutral värdekedja till år 2045. Mätbart mål till år 2023 är att för transporter ska CO2e/omsatt mkr* understiga 1,5 ton.

Mätbart mål till år 2023 är att för tillverkning ska CO2e/tillverkat ton asfalt³ understiga 1,0 kg.

 

* Enligt Greenhouse gas protocol, Scope 1. Det finns tre scope i Greenhouse gas protocol för ökad förståelse för källan. Scope 1 – Alla direkta utsläpp från egenägda källor. Scope 2 – Indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla. Scope 3 – Alla andra indirekta utsläpp som uppkommer från källor som inte ägs av företaget.

 


Svevia står bakom två färdplaner med målet att verka för ett klimatneutralt Sverige 2045.

Kontakta oss för frågor kring vårt miljöarbete

Som första entreprenör i branschen har Svevia valt att använda vätgasdrivna väginspektionsbilar. Detta som ett led i arbetet för att minska beroendet av fossila bränslen.

Sedan 2018 driver Svevia sex asfaltverk med fossilfritt bränsle. Omställningen betyder att de konverterade verken kommer att minska sina sammanlagda utsläpp av fossil koldioxid med minst 95 procent per år.

Genom digitala lösningar utvecklar Svevia framtidens vägunderhåll.

Svevia leder FoI-projekt för att med digital teknik skapa ett beslutstödssystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan.