Miljö

Svevia befinner sig ständigt ute på landets vägar. Våra fordon, maskiner och asfaltverk står för en stor del av bolagets miljöpåverkan. Därför fokuseras miljöarbetet på att effektivisera och minska energianvändningen och koldioxidutsläppen.

Omtanke om medarbetare och omvärld. Foto: magnus Jönsson

Erbjudande med miljötänk.

Metodutveckling, effektivisering och återvinning.

Ruttoptimering

Arbetssätt för att effektivisera körsträckor inom våra uppdrag och minska transportsträckor.

Miljöbättre asfalt

Optimering av tillverkningsprocessen och minskning av energiåtgången.

Återanvändning och återvinning

Vi strävar efter att återanvända jord- och schaktmassor och minska användningen av farliga ämnen och minska mängden avfall.

Uppförandekod med miljökrav

Gäller både våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners.

Så påverkar Svevia miljön

Svevias miljöpåverkan orsakas av den energi och det material, främst olika slags ballast, som verksamheten kräver. Framför allt är det Svevias fordon och maskiner, tillverkande enheter samt fastigheter som förbrukar energi och som därmed står för större delen av bolagets
koldioxidutsläpp. Vi strävar efter att minska Svevias miljöpåverkan genom att dels reducera energianvändning och utsläpp, dels genom att hantera farliga ämnen, kemikalier och avfall på ett ansvarsfullt sätt.

Mål för bättre miljö

Svevias övergripande miljömål är att driva verksamheten med låg klimatpåverkan genom energieffektiv tillverkning och smarta transportlösningar. Nya mål sattes 2018 som leder oss i rätt riktning; koldioxidutsläpp från tillverkning av asfalt samt utsläpp från egna transporter. Samtliga mål är tidsatta till år 2023 med 2015 som basår. Båda målen går ut på att minska utsläppen med cirka med 25 procent till 2023.

 
Uppförandekod med miljökrav

Svevias uppförandekod, som gäller både medarbetare och leverantörer, innehåller miljökrav. Kraven omfattar miljöanpassad teknik, resurshantering, kemikalier, utsläpp, farligt gods och avfall. Koden ingår som bilaga i alla avtal med leverantörer.

Styrning för bättre miljö

Svevias miljöchef samordnar och stödjer alla divisioners och dotterbolags miljöinsatser. Arbetet bedrivs i nätverk, tillsammans med Svevias chefer och andra relevanta nätverk. För att säkra att miljöarbetet drivs målinriktat och systematiskt är Svevias miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 14001:2015. 

Arbete och utveckling för minskad miljöpåverkan

 • Utvecklingsprojekt för återanvändning av bildäck för att modifiera bindemedlet i asfalten. Svevia är ensamma i Norden att framställa denna typ av asfalt åt Trafikverket.
 • Först med att utföra lyckade försök med att sanera PFOS-förorenad mark. I försöket sänktes föroreningshalten med 96 procent.
 • Utbyte av gräv- och lastmaskiner, väghylar samt lastbilar till miljöklassade modeller.
 • Utbildning i eccodriving.
 • Kartläggning av energianvändning.
 • Ruttoprimering av körsträckor för mer effektivt utnyttjande av resurser.
 • Optimering av tillverkningsprocesserna i våra asfaltverk.
 • Strävar efter återanvändning av jord- och schaktmassor i projekten.
 • Minskning av osorterat avfall samt avfall till deponi.
 • Inventering och riskklassning av kemikalier i verksamheten.
 • Inventering och sanering av mark på Svevias fastigheter.
Säkherhet en del av Svevias löfte Foto Svante Örnberg

En del av Svevias löfte

Ingen ska behöva arbeta med hälsan som insats. I vårt arbete med att bygga och sköta om vägar och infrastruktur på ett kompetent och säkert sätt bidrar vi till trafiksäkerheten.

Hög integritet

Respektfullt och professionellt bemötande av alla kunder, leverantörer och andra affärspartners  skapar goda och långsiktiga realtioner.

Specialist på vägar

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vår affärsidé är att genom bra service och aktivt samarbete med kunder och leverantörer leverera rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur.