Emilie Beckman, hållbarhetschef i Svevia:

"Alla behöver ta ansvar i omställningen för en hållbar utveckling, det gäller inte minst för vägbranschen där Svevia ska leda utvecklingen."

globala målen ikoner

"Jag vill att alla ska känna stolthet över vårt hållbarhetsarbete"

S¨å ska Svevia ta ansvar

– Mitt uppdrag är att driva, utveckla och samordna Svevias hållbarhetsarbete. Området är brett handlar dels om långsiktiga strategier som hur Svevia ska kunna vara klimatneutralt år 2045, dels om det konkreta arbetet ute på våra arbetsplatser. Det är i stor utsträckning där vårt hållbarhetsarbete sker. Det är där vi använder maskiner som kräver drivmedel, det är där vi arbetar i riskfyllda miljöer. Och det är där vi har möjlighet att skapa ett Svevia för alla att trivas i.

Ansvar för miljön

– Det ska vara naturligt för oss att varje dag ta ansvar för vår miljö. En klimatsmart verksamhet banar dessutom väg för nya affärer. Såväl kunder, medarbetare som samhället i stort förväntar sig att företag arbetar med ständiga förbättringar för en minskad negativ miljöpåverkan.

Ansvar för vår egen och andras säkerhet

– Många av mina kollegor exponeras dagligen för risker i arbetet. Svevias ska ha branschens säkraste arbetsplatser, både när det gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Det ska vara tryggt och säkert att arbeta på och vid vägar.

Ansvar för våra medmänniskor och vår omvärld

– En hållbar vägbransch behöver medarbetare som speglar samhället, Svevia ska leda den utvecklingen. Det innebär att Svevia ska verka för att öka mångfalden och minska ojämlikheten. Svevia ska vara en arbetsplats för alla.

– Vi ska verka för sunda leverantörskedjor fria från oegentligheter som korruption, barnarbete och osunda arbetsvillkor. Vi ska också verka för minskad miljöpåverkan i leverantörsledet.

- Jag tycker att det är enormt viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar för att nå de globala målen för 2030.
Här kan du läsa om hur Svevia arbetar för att bidra till de globala målen.

Svevias prioriterade mål

svevias sex prioriterade mål

FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Globala mål till 2030

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Kontakta oss för frågor kring vårt hållbarhetsarbete

Program med utbildning och praktik som ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa en framtid i vägbranschen.

Omställningen betyder att de konverterade asfaltverken minskar sina sammanlagda utsläpp av fossil koldioxid med minst 95 procent per år.

I syfte öka säkerheten för trafikanter och vägarbetare har Svevia genomfört ett pilottest av en ny metod vid hinder på väg.