Globala mål en väg till hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 2015. Målet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. För Svevia är det en självklarhet att jobba mot de mål som ligger nära vår verksamhet.

globala målen ikoner

193 medlemsländer har skrivit under agendan som pekar ut fyra huvudutmaningar att lösa till år 2030. Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Svevia jobbar främst med sex prioriterade mål av de 17 globala målen. 

Svevias bidrag till målen

Svevia har sex prioriterade mål av de 17 globala målen som verksamheten bedöms bidra till. Vår hållbarhetsredovisning tillstyrker verksamhetens arbete för att nå de prioriterade målen och främja hållbar utveckling.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

I agenda 2030, handlar mål 3 om att halvera antalet dödsfall och skador i vägtrafikolyckor på global nivå till 2020. Svevia har lösningar för att säkra trafikanordningar på väg. Svevias mål är att vara bäst i branschen avseende säkerhet på våra arbetsplatser.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Svevia har kollektivavtal för samtliga anställda samt en uppförandekod som omfattar både svenska och internationella leverantörer. Bolaget satsar på digitalisering för att öka affärsnyttan och produktiviteten. Svevia bidrar till målet genom sitt arbete med säkerhet, sunda affärer och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 ligger i linje med Svevias uppdrag att skapa en hållbar infrastruktur som erbjuder rätt kvalitet i produkter och tjänster. Bolaget kan också bidra positivt genom säkrare trafiklösningar, marksanering och ökad användning av miljöanpassad asfalt.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Svevia arbetar med aktiva åtgärder för att öka jämlikhet, motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter för alla. Vi tillämpar även kraven på våra leverantörer. Genom att minska ojämlikheten ökar vi rekryteringsbasen och mångfalden vilket är kritiskt för vår konkurrenskraft.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på miljö samt människors hälsa. Svevia arbetar med att minska utsläppen av koldioxid och att använda kemikalier som är så giftfria som möjligt samt med källsortering och återanvändning av avfall där det är ekonomiskt försvarbart. Vårt arbete inom miljöområdet bidrar till detta mål.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Svevia bedriver ett aktivt arbete för att väsentligt minska alla former av korruption och mutor. Sunda affärer är ett av bolagets fokusområden inom hållbarhet och Svevia har nolltolerans mot korruption.


Svevias prioriterade mål

svevias sex prioriterade mål

FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Globala mål till 2030

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

Kontakta oss för frågor kring vårt hållbarhetsarbete

Program med utbildning och praktik som ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa en framtid i vägbranschen.

Omställningen betyder att de konverterade asfaltverken minskar sina sammanlagda utsläpp av fossil koldioxid med minst 95 procent per år.

I syfte öka säkerheten för trafikanter och vägarbetare har Svevia genomfört ett pilottest av en ny metod vid hinder på väg.