Hållbarhet

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

20180815 Bordsjö. Svevia tankbeläggning. Foto: Markus Marcetic/Svevia

Goda relationer till och ansvar för vår omvärld
är en förutsättning för Svevias framgång

Ingen ska behöva riskera hälsan på arbetet. Vi har inte råd med annat än att skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och säker arbetsplats för våra medarbetare samt säkra vägar för samhällets trafikanter

Vi har en fordonintensiv verksamhet - varje dag är över 2 600 fordon och maskiner i bruk i våra projekt. det gör att vi måste vara varsamma och effektiva med resurser, för att minimera utsläpp och avfall.

Svevia ska vara ett bolag att lita på. Det betyder att vi har hög integritet i alla relationer och motverkar alla former av korrupt beteende. Svevias fokus inom sunda affärer är inköp och leverantörer.

Att ha rätt medarbetare på rätt plats är avgörande för Svevias lönsamma tillväxt. Utmaningen är att attrahera och behålla nyckelkompetens i en bransch som präglas av hård konkurrens om de bästa.

Ett skräddarsytt program med utbildning och praktik, som ska förbereda och erbjuda nyanlända och arbetslösa en framtid i vägbranschen.

För Svevia är det en självklarhet att jobba mot de mål som ligger nära vår verksamhet. Vi har valt ut sex prioriterade mål av de 17 globala målen som verksamheten bedöms bidra till.

Alla behöver ta ansvar i omställningen för en hållbar utveckling, det gäller inte minst för vägbranschen där Svevia ska leda utvecklingen.

Sedan 2018 driver Svevia sina tre största asfaltverk med fossilfritt bränsle. Omställningen betyder att de konverterade verken kommer att minska sina sammanlagda utsläpp av fossil koldioxid med minst 95 procent per år.

Som första entreprenör i branschen har Svevia valt att använda vätgasdrivna väginspektionsbilar. Detta som ett led i arbetet för att minska beroendet av fossila bränslen.

Genom digitala lösningar utvecklar Svevia framtidens vägunderhåll.

Svevia leder FoI-projekt för att med digital teknik skapa ett beslutstödssystem för att effektivisera vägunderhållet, minska produktionskostnaderna och minska den negativa miljöpåverkan.

Genom digitala lösningar utvecklar Svevia framtidens vägunderhåll.
Emilie Beckman, 
Hållbarhetschef

Telefon: 08-404 10 29

Svevia är en del av FN:s Global Compact -världens största hållbarhetsinitiativ

Engagemanget innebär att vi årligen rapporterar in koncernens vidtagna och planerade åtgärder inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Om FN Global Compact