Ersättningar

Svevia följer statens riktlinjer vad gäller ersättning till styrelse. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.

De statligt ägda företagen ska redovisa ersättningar till de ledande befattningshavarna på motsvarande sätt som noterade företag.

Riktlinjer för ersättning till styrelsen

Svevia följer statens riktlinjer vad gäller ersättning till styrelse. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.

Inge pensionsersättning eller andra förmåner utgår till styrelsen. Utlägg ersätts mot kvitto. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med vd och vice vd utgör företagsledningen. Svevia följer Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Ersättningar till vd beslutas av Svevias styrelse. Vd beslutar om ersättning till övriga ledande befattningshavare i samråd med styrelsens ersättningsutskott. Ersättningen består av fast lön, pensionsavtal, bilförmån och sjukvårdsförsäkring. Inga rörliga lönedelar förekommer.

Ersättningsutskottets arbete

Det av styrelsen inrättade ersättningsutskottet har som sin primära uppgift att inför styrelsens beslut bereda frågor som rör den verkställande direktörens lön och övriga anställningsvillkor.

Dessutom utarbetar och föreslår de huvudprinciper och ramvillkor som ska gälla för lönesättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Riktlinjerna

"Det är viktigt att styrelserna behandlar frågor om ersättning till de ledande befattningshavarna på ett medvetet, ansvarsfullt och transparent sätt och att styrelserna försäkrar sig om att de totala ersättningen är rimlig, präglad av måttfullhet och väl avvägd, samt bidrar till en god etik och företagskultur."

Ansvarsfullt företagande. Foto: Patrick Trägårdh

Ansvarsfull

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Säker arbetsplats. Foto: Fredrik Schlyter

Trygg arbetsplats

Ingen ska behöva arbeta med hälsan som insats. I vårt arbete med att bygga och sköta om vägar och infrastruktur på ett kompetent och säkert sätt bidrar vi till trafiksäkerheten.

Möt våra medarbetare. Foto: Ull-Carin Ekblom

Samspel

Inom Svevia delar vi med oss av varandras kunskaper och erfarenhet – till kollegor, kunder och leverantörer. Det gör oss effektivare och bättre på att möta våra uppdragsgivares behov.