Bolagsstämma


Svevias huvudkontor i Solna. Foto: Magnus Jönsson

Bolagsstämmor

2021 - Årsstämma, 22 april

Kallelse årsstämma 2021
Ägarens förslag till beslut

2020 - Årsstämma, 28 april

Kallelse årsstämma 2020
Protokoll
Förslag till ändrat beslut om arvode vid bolagsstämma

Bilaga A - Årsredovisning
Bilaga B - Revisors rapport
Bilaga C - Revisors yttrande
Bilaga D - Riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare


2019 - Årsstämma, 25 april

Kallelse årsstämma 2019
Protokoll

Bilaga A - Årsredovisning
Bilaga B - Revisors rapport
Bilaga C - Revisors yttrande
Bilaga D - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bilaga E - Bolagsordning

2018 - Årsstämma, 25 april

Kallelse årsstämma 2018
Protokoll

Bilaga A - Årsredovisning
Bilaga B - Revisors rapport
Bilaga C - Revisors yttrande
Bilaga D - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningar


2017 - Årsstämma, 24 april

Kallelse årsstämma 2017
Protokoll

Bilaga A - Årsredovisningen
Bilaga B - Revisors rapport
Bilaga C - Revisors yttrande
Bilaga D - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningar
Bilaga E - Statens ägarpolicy och riktlinjer


2016 - Årsstämma, 29 april

Kallelse årsstämma 2016
Protokoll

Bilaga A - Årsredovisningen
Bilaga B - Revisors rapport
Bilaga C - Revisors yttrande
Bilaga D - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningar
Bilaga E - Statens ägarpolicy och riktlinjer


2015 - Årstämma, 29 april

Kallelse årsstämma 2015
Protokoll

Bilaga A -Årsredovisningen
Bilaga B-Revisors rapport
Bilaga C-Revisors yttrande
Bilaga D-Riktlinjer för ersättning till ledande befattningar
Bilaga E-Statens ägarpolicy och riktlinjer

Tidigare stämmor:

Protokoll årsstämma 2014
Protokoll årsstämma 2013
Protokoll årsstämma 2012
Protokoll årsstämma 2011
Protokoll årsstämma 2010
Protokoll extra bolagsstämma 2009

Svevias högsta beslutande organ

Svevias högsta beslutande organ är bolagsstämman. Stämman kan besluta i alla frågor som inte enligt lag uttryckligen faller under annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

Vid bolagets årsstämma väljs bolagets styrelse och ledamöternas arvode fastställs.

Till årsstämmans övriga obligatoriska uppgifter hör att fastställa bolagets balans- och resultaträkning, att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bolagsstämman utser externrevisor och fastställer externrevisorns arvode.

I Svevia finns ingen valberedning. Valberedningens roll har i de statligt kontrollerade bolagen ersatts av en strukturerad styrelsenomineringsprocess som är koordinerad av avdelningen för bolag med statligt ägande inom Näringsdepartementet.

Hållbarhet

Ansvar och pålitlighet är grunden för goda och långsiktiga relationer till våra kunder, medarbetare, leverantörer, ägaren och andra intressenter.

Affärsidé

Svevia är entreprenadföretaget som genom bra service och aktivt samarbete med sina kunder och leverantörer levererar rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och övrig infrastruktur.

Jämställdhet & mångfald

På Svevia är vi övertygade om att jämställdhet och mångfald är en framgångsfaktor. En bra blandning av individer, kvinnor och män, svenskfödda och invandrare, gammal och ung, kan tillsammans uppnå en högre effektivitet och må bättre.