Bolagsordning

Organisationsnummer: 556768-9848

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Svevia AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Solna kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva entreprenad-, service- och uthyrningsverksamhet — direkt eller genom dotterbolag — inom trafik-, mark-, bygg- och anläggningsområdet samt därmed förenlig verksamhet även som äga och förvalta fast egendom.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst tvåhundramiljoner (200.000.000) kronor och högst åttahundramiljoner (800.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst tvåhundramiljoner (200.000.000) och högst åttahundramiljoner (800.000.000).

§ 6 Styrelse och revisorer 
Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma kan, utöver där styrelsen ha sitt säte, hållas i Stockholms kommun.

§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 10 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma
Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

___________________

Antagen vid bolagsstämma den 25 april 2019.

Svevia flagga vid stadshuset. Foto: Hanna Teleman

Affärsidé

Svevia är entreprenadföretaget som genom bra service och aktivt samarbete med sina kunder och leverantörer levererar rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och övrig infrastruktur.

Strategisk inriktning

Svevia strävar efter att nå långsiktig värdetillväxt i nivå med eller högre än branschen. För att lyckas riktar vi in oss på att öka specialiseringen, stärka affärsmässigheten, höja den operationella effektiviteten samt att omfamna kunden

Övergripande mål

Svevias övergripande mål är att skapa värde över tid. Målet ska nås under beaktande av långsiktighet, effektivitet, lönsamhet och utvecklingsförmåga samt miljömässigt och socialt ansvarstagande.