Upphandling av revision i
Svevia AB


Välkommen att delta i offertgivning avseende revisionstjänster för koncernen och däri ingående enheter för perioden 2020-2024. Nuvarande revisorer kommer att revidera 2019 års räkenskapsår och omval/nyval kommer att ske under våren 2020.

Syftet med denna inbjudan är att möjliggöra för alla revisionsbyråer att lämna anbud i vår upphandling av tillhandahållande av revisionstjänster i enlighet med EU:s förordning nr 537/2014.

Varje revisionsbyrå som vill deltaga i upphandlingen ombeds:

  1. Inkomma med ett skriftligt anbud som beskriver er byrås resurser, väsentliga tjänster, huvuddragen i ert tjänsteerbjudande och det team som ni erbjuder samt föreslaget arvode senast 20 november. Vänligen kontakta redovisningschef Susanne Vogt, om ni önskar att få förfrågningsunderlaget som i detalj beskriver den information vi efterfrågar. Vi önskar att ert anbud skickas som pdf till susanne.vogt@svevia.se.

  2. Baserat på det skriftliga anbudet kommer ett första urval att göras där någon eller några revisionsbyråer kommer att erbjudas möjlighet för en presentation av anbudet.

Eventuella frågor kring denna upphandling skall ställas till Tobias Bjurling, ekonomichef, tobias.bjurling@svevia.se.

Vid frågor, kontakta:

Tobias Bjurling, ekonomichef, Svevia.
tobias.bjurling@svevia.se