Publicerad 2018-07-16

Svevia bygger bro för ökad trafiksäkerhet i Malmö

Med separerade gång- och cykelstråk förbättras trafiksäkerheten i den nya trafiklösningen för Pildammsvägen i Vintrie.

Malmö stad planerar för fler bostäder i stadsdelen Vintrie och vill utveckla området Erlandsro gård. För att skapa en smidigare och mer trafiksäker lösning längs Pildammsvägen har Svevia fått uppdrag av Malmö stad att bygga en planskild korsning i områdets östra del.

– Ombyggnationen av Pildammsvägen kommer att koppla ihop det befintliga handelsområdet och det nya bostadsområdet så att det blir en bra och smidig trafiklösning där oskyddade gång- och cykeltrafikanter får egna stråk både längs med Pildammsvägen och under Pildammsvägen genom en gång och cykeltunnel berättar Anders Folkesson, Svevia.

Entreprenaden som är en totalentreprenad omfattar förutom projektering, omfattande schaktarbeten, betongkonstruktioner, nybyggnation av bro, anläggning av pumpstation, nydragning av gång-och cykelbanor samt tillhörande markarbeten, omläggning av ledningar, belysning samt vatten och avlopp, flytt av träd, plantering och återställning av ytor.

– För att minska trafikstörningarna kommer vi att börja med att bygga en förbifart på den västra sidan om Pildammsvägen för bil och busstrafiken i två separata körfält, samt en separat för gång- och cykeltrafiken.

Projektet ska vara klart i slutet av november 2019. Kontraktet är värt cirka 16 miljoner kronor.


För ytterligare information kontakta:

Niclas Nilsson, arbetschef, Svevia, tfn: 040-28 49 50

Presskontakt

Charlotte Sandström

Chef Kommunikation och varumärke
Telefon: 08-404 10 95

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur.

Våra 2000 medarbetare finns på över 100 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från väst till öst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg.