Friskast och säkrast i branschen


På Svevia kommer hälsa alltid först. Vårt mål är att Svevias medarbetare ska vara friskast i branschen. Och säkerhet är ett av flera fokusområden inom vårt hållbarhetsarbete.


Din väg till hälsa och säkerhet

Friskvårdspeng

För att du ska kunna träna ger vi dig en friskvårdspeng.

Hälsokartläggning

En hälsokartläggning genomförs vart tredje år.


Rådgivning

En hälsocoach ger råd om motions-, kost- och sovvanor.

Säkerhetsarbete

På Svevia får du arbeta i en arbetsmiljö där säkerhetsarbetet prioriteras – i alla lägen.

Säkerhet och hälsa kommer först

Vårt fokus på hälsa och säkerhet ger resultat.

På Svevia strävar vi efter att förebygga tillbud och olycksfall på samtliga arbetsplatser. Våra arbetsmiljöinsatser sker utifrån en systematiserad process med tydliga ansvarsområden. Alla medarbetare måste bland annat gå en webbaserad arbetsmiljöutbildning. Under 2014 var det 560 personer som gick kursen.

Det styr säkerheten

I Svevias kollektivavtal finns överenskommelser om hur samverkan i arbetsmiljöfrågor ska bedrivas. De lagar som vi tar hänsyn till är bland annat Medbestämmandelagen (MBL), Arbetsmiljölagen (AML) samt Arbetsmiljöförordningen (AMF).

Arbetsmiljöfrågor inom Svevia tas upp i arbetsmiljöutskottet som är sammansatta av huvudskyddsombud, arbetsmiljöingenjörer och representanter från arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna.

Arbetsplatsolyckor

Vi har en absolut nollvision på arbetsplatsolyckor.

Arbetsskadefrekvens

På kortare sikt ska vi minska arbetsskadefrekvensen med 10 procent per år. 2014 var vår arbetsskadefrekvens 7,2 procent (8 procent 2013).

Sjukfrånvaro

Under 2014 uppgick sjukfrånvaron till 2,7 procent, varav 1,4 procent långtidssjukskrivna. Det är bättre än branschsnittet på 3,4 procent sjukfrånvaro.