Vägunderhåll för säker och framkomlig väg.

Vägar finns för att människor vill komma fram. Det är vi som ser till att de fungerar.

Så fungerar våra driftuppdrag.Illustration: Svenska Grafikbyrån

Sveriges marknadsledande driftentreprenör.

Så fungerar ett uppdrag för vägunderhåll

Svevia är en driftentreprenör och jobbar alltid mot ett kontrakt. Innehållet och villkoren i kontraktet styrs av uppdragsgivaren som kan vara Trafikverket, en kommun, ett bolag eller en enskild vägförening.

Kontrakt med Trafikverket
I kontraktet anges de krav som driftupdraget omfattar. Det kan vara ett startkrav som anger vid vilken mängd snö i cm mätt när snöröjning ska påbörjas. Det kan också vara ett funktionskrav som anger en nivå som kunden vill hålla, där entreprenören själv avgör när resurser behöver sättas in för att hålla den nivån. Krav förutom snömängd kan vara:

  • Friktion, halkbekämpning
  • Spårighet och sikt
  • Åtgärder vid nederbörd
  • Åtgärder vid vägskador

Driftledare
På Trafikverkets driftområden finns det finns alltid en driftledare som har ansvar för att hålla koll på vägarna inom driftområdet. Varje driftledare ansvarar för mellan 80–120 mil.

Driftledaren samordnar Svevias resurser och är den som fördelar och omfördelar vid driftstörningar eller extrema vädersituationer. Hen fattar också beslut om åtgärder utifrån information om förhållandet ute på vägarna från:

  • Väderstationer
  • SMHI
  • Kontakt med angränsande driftområden (oberoende av entreprenör)
  • Kontakt med TIC – Trafikverkets egen sambandscentral för läget på vägarna
  • Egna inspektioner på vägarna med friktionsmätare i bilen

Uppföljning
Alla åtgärder som sätts in loggas via gps och skickas till Trafikverket för att visa att entreprenören uppfyllt sina krav. Vid behov kan Trafikverket se vilket arbete som utförts av en entreprenör på en exakt geografisk plats.

Väderstationer Finns utplacerade längs vägarna och registrerar Temperatur vid vägbana Luftens temperatur Luftfuktighet Nederbörd Det är glesare mellan väderstationerna på glesbygden än i tätorter.

Film. Länk till Svevias filmer på YouTube.

Rubrik 25 px

Vem har ansvar för vägen?

Trafikverket är ansvariga för Sveriges statliga vägnät och upphandlar entreprenörer för att enligt ett kontrakt utföra drift och underhåll av vägar. Trafikverket har delat upp Sverige i geografiska driftområden.

Kommunen är ansvarig för de kommunala vägarna. De flesta kommunerna upphandlar en entreprenör som sköter vägunderhållet. Det finns också kommuner som själva sköter vägunderhållet.

Privata vägar kan ägas av skogsbolag, företag eller enskilda vägföreningar.

Driftområden

Trafikverket har delat upp Sverige i geografiska driftområden. På deras hemsida kan du se vem som ansvarig i ditt område.

Kontakta närmaste platskontor. Klicka här!