Vattenrening

Rent vatten är en av våra allra viktigaste resurser. När vårt samhälle växer exploateras nya områden och gamla industrier rivs. Då är det viktigt att vi hanterar vattnet på ett ansvarsfullt sätt och säkerställer att vi även i framtiden har tillgång till rent vatten.

Svevia gör förorenat vatten rent. Foto: Pixaby

Förorenade områden kan bli platser att trivas på

Brandövningsplatser

Många svenska hushåll har idag förorenat dricksvatten orsakat av brandsläckningskum som tidigare innehöll PFOS.

Glasbruk

Tidigare verksamhet vid de gamla glasbruken har skapat några av Sveriges mest förorenade platser.

Exploatering

När nya bostadsområden ska byggas måste marken vara fri från föroreningar.

Industri

Hantering av gifter och avfall har inte alltid varit så medveten som idag.

Utmanande vattenrening

Vattenrening är en av våra största utmaningar i arbetet för ett hållbart Sverige. Ofta saknas tillförlitlig information om vilka förhållanden som råder på platsen och samtidigt kan förhållandena förändras kraftigt under saneringsprojektets gång. Vattenrening riskerar därför att bli en flaskhals som påverkar övriga delar av projektet. Ofta krävs behandling i flera olika steg med god beredskap för att under arbetets gång anpassa de olika reningsstegen efter förändrade förhållanden.

Svevia erbjuder olika typer av anläggningar för vattenrening. Allt ifrån enklare mobila utrustningar till större platsbyggda anläggningar. Vi erbjuder också hjälp med projektering av vattenreningslösningar. Med flexibel utrustning blir reningsprocessen optimal. För varje uppdrag anpassas tekniken efter de förhållanden som råder på platsen som till exempel vattenflöde, föroreningstyp, pH, mängd partiklar i vattnet, etc.

Rena vatten från partiklar

De flesta vattenreningsprojekt handlar initialt om att rena vattnet från partiklar och ibland kan det vara allt som krävs. Tillvägagångssättet styrs av de förhållanden som råder och det finns olika metoder för detta beroende på mängden partiklar i vattnet. Svevia kan hantera det mesta ifrån mindre mängder partiklar till avvattning av slam och sediment.

Svevia erbjuder lösningar såsom:

 • Avvattning med centrifug eller geotube
 • Sedimentering t.ex. sedimenteringscontainrar och lamellavskiljare
 • Platsbyggda dammar
 • Flockning
 • Sandfilter, patronfilter och påsfilter
Rena vatten från föroreningar

Nästa steg i processen handlar ofta om att rena vattnet från de föroreningar som är lösta i vattnet eller är bundna till de små partiklar som kan finnas kvar efter partikelavskiljningen. Vattnet renas i olika filter beroende på vilka föroreningar det innehåller t.ex. genom kolfilter eller jonbytarmassa. Svevia kan hjälpa till att välja rätt lösning för er.

Svevia kan hjälpa dig med rening av:

 • Oljor
 • Lösningsmedel
 • Metaller
 • Bekämpningsmedel
 • PFOSHar du frågor eller vill veta mer om hur vi arbetar med vattenrening? Kontakta:

Fredrik Boström, projektchef
Telefon: 019 - 16 50 55
E-post: fredrik.bostrom@svevia.se

Vi erbjuder

 • Miljöhistorisk inventering
 • Markundersökning
 • Åtgärdsutredning
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Åtgärdsförslag
 • Miljökontroller, provtagning, lab- och fältanalys, klassning av material
 • Dokumentation och rapportering
 • Arbetsledning i förorenade områden
 • Kompetens för selektiv schakt
 • Logistik och transport
 • Mottagningsanläggningar för förorenade massor
Mobil utrustning
 • Jordtvätt och biologisk behandling
 • Vattenrening och avvattning
 • PID och XRF
Vi kan också
 • Förstärkning, spontning
 • Återställa ytor
 • Asfaltering
 • Plantering
Produktblad

Tungmetaller

Lakvatten från den nedlagda gruvan var surt och innehöll höga halter av tungmetaller.

Under mer än 40 år behandlades telefonstolpar och järnvägssliprar i ett mobilt verk på impregneringsanläggningen i Grimstorp.

Metod för sanering av PFOS. Illustration: Mikael Andersson/TT

Perfluorerade ämnen

Genom att sanera den förorenade jorden kan källan till det förorenade vattnet elimineras.