Vattenrening, sanering av förorenat vatten

Rent vatten är en av våra allra viktigaste resurser. När vårt samhälle växer exploateras nya områden och gamla industrier rivs. Då är det viktigt att vi hanterar vattnet på ett ansvarsfullt sätt och säkerställer att vi även i framtiden har tillgång till rent vatten.

Vi hjälper er att rena förorenat vatten. Vi har lång erfarenhet av vattensanering & erbjuder olika typer av lösningar för vattenrening. Kontakta oss idag

Lång erfarenhet av utmanande vattensanering

Vi har lång erfarenhet och kompetens för att ta hand om utmanande saneringsuppdrag av vatten. Vi tar hand om helheten - från analys och undersökning till sanering av förorenat vatten.

Utmanande vattensanering

Vattensanering är en av våra största utmaningar i arbetet för ett hållbart Sverige. Ofta saknas tillförlitlig information om vilka förhållanden som råder på platsen och samtidigt kan förhållandena förändras kraftigt under saneringsprojektets gång. Vattensanering riskerar därför att bli en flaskhals som påverkar övriga delar av projektet. Ofta krävs behandling i flera olika steg med god beredskap för att under arbetets gång anpassa de olika reningsstegen efter förändrade förhållanden.

Svevia erbjuder olika typer av anläggningar för sanering av förorenat vatten. Allt ifrån enklare mobila utrustningar till större platsbyggda anläggningar. Vi erbjuder också hjälp med projektering av vattenreningslösningar. Med flexibel utrustning blir reningsprocessen optimal. För varje uppdrag anpassas tekniken efter de förhållanden som råder på platsen som till exempel vattenflöde, föroreningstyp, pH, mängd partiklar i vattnet, etc.

Rena vatten från partiklar

De flesta vattenreningsprojekt handlar initialt om att rena vattnet från partiklar och ibland kan det vara allt som krävs. Tillvägagångssättet styrs av de förhållanden som råder och det finns olika metoder för detta beroende på mängden partiklar i vattnet. Svevia kan hantera det mesta ifrån mindre mängder partiklar till avvattning av slam och sediment.

Svevia erbjuder lösningar såsom:

 • Avvattning med centrifug eller geotube
 • Sedimentering t.ex. sedimenteringscontainrar och lamellavskiljare
 • Platsbyggda dammar
 • Flockning
 • Sandfilter, patronfilter och påsfilter
Rena vatten från föroreningar

Nästa steg i processen handlar ofta om att rena vattnet från de föroreningar som är lösta i vattnet eller är bundna till de små partiklar som kan finnas kvar efter partikelavskiljningen. Vattnet renas i olika filter beroende på vilka föroreningar det innehåller t.ex. genom kolfilter eller jonbytarmassa. Svevia kan hjälpa till att välja rätt lösning för er.

Svevia kan hjälpa dig med rening av:

 • Oljor
 • Lösningsmedel
 • Metaller
 • Bekämpningsmedel
 • PFOSHar du frågor eller vill veta mer om hur vi arbetar med vattenrening? Kontakta:

Fredrik Boström, projektchef
Telefon: 019 - 16 50 55
E-post: fredrik.bostrom@svevia.se

Vi är ledande inom sanering av förorenad mark

Svevia Marksanering är specialister på sanering av förorenad mark. Vi utför saneringsentreprenader i varierande omfattning, allt från de mindre projekten till de allra största.

Läs mer om våra saneringsprojekt här

Svevia Marksanerings expertisområden:

 • Saneringsentreprenader
 • Mottagningsanläggningar för förorenade massor
 • Miljöhistorisk inventering
 • Markundersökning
 • Åtgärdsutredning
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Åtgärdsförslag
 • Dokumentation och rapportering
Mobil utrustning
 • Jordtvätt och biologisk behandling
 • Vattenrening och avvattning
 • PID och XRF
Vi kan också
 • Förstärkning, spontning
 • Återställa ytor
 • Asfaltering
 • Plantering
Svevia sanerade gruvan i kedträsk.

Tungmetaller

Lakvatten från den nedlagda gruvan var surt och innehöll höga halter av tungmetaller.

Saneringsmetoder av förorenad mark och vatten

Våra metoder

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar saneringsmetoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver. Kontaka oss för rådgivning och svar på vilka saneringsmetoder som lämpar sig för ditt uppdrag.

PFOS - Sanering av perflourerade ämnen

Perfluorerade ämnen

Genom att sanera den förorenade jorden kan källan till det förorenade vattnet elimineras.