Utredningar, markundersökningar och miljökontroll

Vi har lång erfarenhet från komplexa saneringsuppdrag, besitter hög kompetens och har rätt utrustning för att ta hand om helheten, från inventering, markundersökning och analys till att ta hand om saneringsuppdraget.

Markundersökning - Miljökontroll och undersökning av mark

Vi levererar helheten - från inventering till sanering

Vi har sanerat några av Sveriges mest förorenade platser och besitter kompetensen och vektygen för att ta hand om helheten - från inventering till markundersökning, sanering och myndighetskontakter.

Markundersökning

Förorenad mark och förorenat vatten är ofta ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Det kan exempelvis handla om gamla och nedlagda industritomter. Svevia kan hjälpa till med hela kedjan från inventering av fastigheten till undersökning, sanering och myndighetskontakter.

Vi har lång erfarenhet från komplexa saneringsuppdrag, besitter hög kompetens och har rätt utrustning för att ta hand om helheten.

Vi hjälper dig hela vägen

Innan ett saneringsprojekt startar är det mycket som ska planeras och utföras. Vi på Svevia kan hjälpa dig med allt. Från att ta reda på om området är förorenat till sanering, uppföljning, slutrapport och efterkontroller. Vi har kompetens som sträcker sig över hela saneringskedjan och hjälper dig hela vägen från start till mål.

Vi väljer den bästa metoden

Svevia använder sig av både biologiska och mekaniska saneringsmetoder. Biologiska metoder används framförallt för att rena jord från förekomst av kolväten. Genom att tillsätta bakterier och näring renas jorden. Detta kan utföras på plats (on-site) med vår mobila utrustning eller genom in-situ där bakterier tillsätts direkt i marken. Saneringen kan även utföras som schaktsanering där den förorenade jorden körs till någon av våra efterbehandligsanläggningar och behandlas där.

Jordtvätt är en mekanisk metod som vi ofta använder för jordmassor som är förorenade av tungmetaller och PAH. Svevia har även tagit fram en metod för att i vår mobila jordtvättsanläggning kunna tvätta PFAS-förorenad jord. Vatten kan renas på plats med vår mobila vattenreningscontainer eller genom en specialutvecklad reningsbrunn. All sanering följs noga upp med kontrollprover och mätningar.

Vi har resurserna

När vi genomför en marksanering som innebär schaktning har vi Svevias omfattande resurser för mark- och anläggningsarbeten till vårt förfogande. Det gör också att vi kan fullfölja arbetet hela vägen, till att återställa ytor eller till att skapa en ny miljö.

Vi finns i hela landet

På sju platser i Sverige har Svevia efterbehandlingsanläggningar, från Piteå i norr till Ystad i söder. Där tar vi emot jord för efterbehandling. Tack vare våra mobila utrustningar som lätt kan flyttas mellan de olika arbetsplatserna kan vi erbjuda behandling på plats. Att undvika långa transporter och återfylla med den renade jorden är bra för både miljön och ekonomin.

Har du frågor eller vill ha ett kostnadsförslag?

Marie Eriksson
040 - 28 83 73
marksanering@svevia.se

Vi är ledande inom sanering av förorenad mark

Svevia Marksanering är specialister på sanering av förorenad mark. Vi utför saneringsentreprenader i varierande omfattning, allt från de mindre projekten till de allra största.

Läs mer om våra saneringsprojekt här

Svevia Marksanerings expertisområden:

 • Saneringsentreprenader
 • Mottagningsanläggningar för förorenade massor
 • Miljöhistorisk inventering
 • Markundersökning
 • Åtgärdsutredning
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Åtgärdsförslag
 • Dokumentation och rapportering
Mobil utrustning
 • Jordtvätt och biologisk behandling
 • Vattenrening och avvattning
 • PID och XRF
Vi kan också
 • Förstärkning, spontning
 • Återställa ytor
 • Asfaltering
 • Plantering
Förorenat vatten - Vattensanering av förorenade områden

Rent vatten

Rent vatten ska vara en självklarhet. Föroreningar från luft och mark påverkar ofta grundvatten, sjöar och vattendrag.  

Förorenade massor - Hantering av förorenade shacktmassor

Återvinning

Våra efterbehandlingsanläggningar har omfattande tillstånd med möjlighet att ta emot många olika typer av restprodukter.

Saneringsmetoder av förorenad mark och vatten

Våra metoder

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.