Miljökontroll vid Lessebo sågverk

 

"Ett av miljökontrollantens ledord är spårbarhet. Alla massor ska kunna spåras från att de grävs upp, sorteras på sorteringsytan och sedan används till återfyllnad eller körs till mottagare."

- Svevias miljökontrollant Mathias Persson om en dag med miljökontrollen i Lessebo.

Effektivt fältverktyg för miljökontroll vid Lessebo sågverk

Föroreningar (främst arsenik men även andra metaller) finns kvar i marken där Lessebo sågverk en gång låg. Under hösten 2016 till våren 2017 sanerar Svevia marken för att bereda plats åt ny industriverksamhet. För att utföra saneringen används det effektiva fältverktyget XRF.

Saneringen utförs genom schaktsanering i rutor där den förorenade jorden grävs upp och läggs på en sorteringsyta. På sorteringsytan siktas sedan jorden och de mindre fraktionerna där föroreningarna oftast förekommer i högsta halter, separeras från resterande massor. Samtliga massor provtas systematiskt av Svevias miljökontrollant på plats. Förutom jord provtas även betong som påträffas i marken samt vatten i den platsbyggda dammen.

Miljökontrollen vid saneringen i Lessebo skiljer sig från vanliga saneringsuppdrag då man till största del använder ett handhållet fältverktyg kallat XRF (analys med röntgenfluorescensdetektor) för att klassificera massorna. XRF:en mäter metallhalten i jorden genom att sända ut joniserande strålning och sedan mäts den energi som avges från respektive metall. Med hjälp av XRF:en kan alla sorterade massor klassificeras som antingen godkända till återfyllnad eller icke godkända och ska köras till godkänd mottagare. För att säkerställa XRF:ens resultat skickas cirka vart tionde prov till laboratorium för analys.

En stor fördel med XRF:en är att svaret kommer omgående. Ett snabbt resultat gör att tiden massorna ligger på sorteringsytan minskar och återfyllnad eller bortkörning av massor kan ske snabbare.

- XRFen har varit en förutsättning för att upprätthålla flödet av massor som skickas iväg eller används vid återfyllning, säger miljökontrollant Mathias Persson.

Om jorden som analyseras med XRF:en är tillräckligt ren för återfyllning tas ett nytt prov för att säkerställa resultatet.

När respektive schaktruta är schaktad enligt schaktplanen tas prov på botten och väggar för att säkerställa att tillräcklig schaktning skett. I slutet på dagen sammanställer miljökontrollanten dagens data i databasen. I databasen finns information om vilka massor som ligger på sorteringsytan, var de kommer ifrån, mängd och vilka föroreningshalter massorna innehåller.

Lessebo sågverk

Det före detta sågverket i Lessebo är beläget väster om Lessebo centrum, i anslutning till sjön Öjen. På området har det sedan 1870-talet bedrivits sågverks- och impregneringsverksamhet vilket har bidragit till omfattande markföroreningar, främst bestående av arsenik men även andra metaller.

Fakta

Kategori
Mark- och industrisanering

Kund
Sveriges geologiska undersökning

Utmaningar i projektet
Högt säkerhetsfokus då tågtrafik passerar alldeles intill saneringsområdet.

Plats
Lessebo

Projekttid
sept 2016 - maj 2017

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontraktssumma
25 600 000 kronor

Mängd som saneras
52 000 ton

Jordtvätt är en av flera metoder för marksanering. Foto: Agneta Milton

Varje uppdrag är unikt. Vi anpassar metoderna för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Sanerad mark i Bromölla blev en fotbollsplan. Foto: Serny Pernebjer

Giftfri mark

Föroreningar är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Vi skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Förorenade massor blir rena och kan användas igen. Foto:Oscar sjolander

Återvinning

Våra efterbehandlingsanläggningar har omfattande tillstånd med möjlighet att ta emot många olika typer av restprodukter.