Marksanering

Förorenad mark är oftast ett resultat av tidigare miljöfarlig verksamhet. Med kunskap och omsorg sanerar vi förorenad mark och skapar nya möjligheter för platser som förtjänar ett bättre öde.

Svevia har lång erfarenhet av marksanering av förorenad mark och väljer alltid den bästa och mest lämpade metoden för varje uppdrag. Kontakta oss idag.

Vi gör förorenad mark till platser att trivas på

Brandövningsplatser

Många svenska hushåll har idag förorenat dricksvatten orsakat av brandsläckningsskum som tidigare innehöll PFOS.

Glasbruk

Tidigare verksamhet vid de gamla glasbruken har skapat några av Sveriges mest förorenade platser.

Exploatering

När nya bostadsområden ska byggas måste marken vara fri från föroreningar.

Industri

Hantering av gifter och avfall har inte alltid varit så medveten som idag.

Sanering av förorenad mark

Sanering av förorenad mark måste göras med stor sakkunskap och omsorg. Förutsättningarna skiljer sig beroende på markförhållanden, eventuella byggnationer, typ av förorening och föroreningshalter. Vi har erfarenhet från några av Sveriges mest utmanande saneringsuppdrag och väljer den bästa metoden utifrån rådande förutsättningar. 

Marksanering - metoder

Svevia använder sig av flera olika metoder för att sanera förorenad mark, bland annat biologiska, mekaniska och kemiska tekniker.

Biologiska metoder

Används framför allt inom marksanering för att rena jord från oljekolväten, lösningsmedel eller PAH. Jorden kan exempelvis renas genom tillsats av bakterier, näring och syre. Det kan ske på våra efterbehandlingsanläggningar eller ibland direkt på platsen.

Mekaniska metoder

Jordtvätt och siktning är metoder som vi ofta använder vid sanering av förorenad mark – gärna på plats i det förorenade området. Jordtvätten kan bland annat rena jordmassor som är förorenade av tungmetaller, PAH och perfluorerade ämnen (PFAS).I muddringsprojekt behöver massorna avvattnas. Detta gör vi bland annat med centrifug.

Kemiska metoder

Kemisk oxidation och stabilisering är exempel på metoder som går ut på att tillsätta kemiska ämnen, som bryter ned eller gör föroreningarna mindre farliga.  

Mottagning av förorenade massor

På  flera platser i Sverige har Svevia efterbehandlingsanläggningar, från Kiruna i norr till Ystad i söder. På Svevias efterbehandlingsanläggningar tar vi bland annat emot jord och hanterar förorenade schaktmassor.

Mobil utrustning - effektivt för projektet och för ekonomin

Med våra mobila utrustningar erbjuder vi behandling av massor på plats. Dyra och miljöbelastande transporter kan undvikas och materialet kan återanvändas på platsen. Något som är positivt för projektets kostnad men också är en långsiktigt mer hållbar lösning för miljön. Läs mer om våra saneringsmetoder för förorenad mark.

Vi är ledande inom sanering av förorenad mark

Svevia Marksanering är specialister på sanering av förorenad mark. Vi utför saneringsentreprenader i varierande omfattning, allt från de mindre projekten till de allra största.

Läs mer om våra saneringsprojekt här

Svevia Marksanerings expertisområden:

 • Saneringsentreprenader
 • Mottagningsanläggningar för förorenade massor
 • Miljöhistorisk inventering
 • Markundersökning
 • Åtgärdsutredning
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Åtgärdsförslag
 • Dokumentation och rapportering
Mobil utrustning
 • Jordtvätt och biologisk behandling
 • Vattenrening och avvattning
 • PID och XRF
Vi kan också
 • Förstärkning, spontning
 • Återställa ytor
 • Asfaltering
 • Plantering
Svevia sanerar gruvan i Kedträsk.

Tungmetaller

Lakvatten från den nedlagda gruvan var surt och innehöll höga halter av tungmetaller.

Svevia sanerar före detta sågverket vid Lessebo

Arsenik och metaller

Svevia sanerar det före detta sågverket i Lessebo från föroreningar.

PFOS - Sanering av perflourerade ämnen

Perfluorerade ämnen

Genom att sanera den förorenade jorden kan källan till det förorenade vattnet elimineras.

Vill du göra en offertförfrågan? Klicka här för att kontakta oss!