Sanering av PFOS-förorenade områden

Perfluorerade ämnen (PFAS) är en grupp av ämnen som i stor skala har använts sedan 1950-talet. PFOS är ett av de mest skadliga PFAS-ämnena. Svevia har sedan länge arbetat med att utveckla en metod för sanering av PFOS.

Många brandövningsplatser är förorenade med PFOS. Foto: Pixabay

Sanering efter brand

De flesta PFAS-förorenade områdena är brandövningsplatser på militära anläggningar, flygplatser samt platser där industrier och räddningstjänst lokalt utfört övningar. Användning av släckskum som tidigare innehöll PFAS är en av de största föroreningskällorna.

Sanering av PFOS-förorenad jord förhindrar spridning av förorening till grundvatten

Svevia har sedan länge arbetat med att utveckla en metod för sanering av PFOS. Efter flera försök i mindre skala och på labb utfördes ett försök att i full skala sanera 30 ton PFOS-förorenad jord i Svevias mobila jordtvätt.

Resultatet visade på en sänkning av PFOS med 96%.

Genom att ta bort den förorenade jorden angrips källzonen. Därmed elimineras den fortsatta föroreningsspridningen. De tvättade jordmassorna kan sedan återanvändas. PFOS-koncentratet från tvättprocessen destrueras.

Någon etablerad metod för att sanera PFOS-förorenad jord har inte funnits. Metoderna som hittills använts har varit inriktade på att förhindra den fortsatta spridningen och att pumpa och rena det vatten som föroreningen spridit sig till.

Naturen kan inte bryta ner PFOS. Föroreningen anrikas i näringskedjan och kan bland annat ge upphov till leverskador och reproduktionsstörningar. PFOS är dessutom lösligt i vatten, vilket gör att ämnet inte stannar kvar i den förorenade källzonen, utan sprider sig till våra vattendrag, sjöar och brunnar.

I larmrapporterna från 2014 uppgavs att drygt 3 miljoner av Sveriges invånare är drabbade av dricksvatten förorenat av högfluorerade ämnen som tidigare förekom i brandsläckningsskum. Naturvårdsverket har tagit fram en lista på 100 platser i Sverige som kan vara drabbade.

Så fungerar metoden för sanering av PFOS-förorenade områden

Det förorenade jordmaterialet grävs upp och renas från PFOS i Svevias jordtvätt. Genom att eliminera källzonen förhindras fortsatt spridning till grundvattnet. Insatser för att pumpa och rena förorenat grundvatten kan därmed begränsas och den totala behandlingstiden förkortas avsevärt.

Naturen bryter inte ner PFOS. Därför har Svevia tagit fram en ny metod för sanering av perfluorerade ämnen

Det förorenade jordmaterialet grävs upp och renas från PFOS i Svevias jordtvätt. Genom att eliminera källzonen förhindras fortsatt spridning till grundvattnet. Insatser för att pumpa och rena förorenat grundvatten kan därmed begränsas och den totala behandlingstiden förkortas avsevärt. Illustration: Mikael Andersson/TT

 

Vad är PFAS?

Perfluorerade ämnen (PFAS) är en grupp av ämnen som i stor skala har använts sedan 1950-talet. Det var först under 1990-talet som man började misstänka att dessa ämnen påverkar miljön och människors hälsa — en misstanke som under senare år bekräftats och gett upphov till larmrapporter.   I flera områden är mark och vatten förorenade av PFAS.

De flesta av dessa PFAS-förorenade områden är brandövningsplatser på militära anläggningar, flygplatser samt platser där industrier och räddningstjänst lokalt utfört övningar. Användning av släckskum som tidigare innehöll PFAS är en av de största föroreningskällorna.  

PFAS är mycket stabila ämnen. Vissa bryts ned mycket långsamt, medan andra betraktas som omöjliga att bryta ned.

Kännetecknande för PFAS är också att ämnena är mycket vattenlösliga, något som gör föroreningarna lakar ut ur jorden och sprider sig till yt- och grundvatten. Många av våra sjöar, brunnar och dricksvattentäkter är därför förorenade av ämnen från brandövningsplatser.

 

 

Vad är PFOS?

Perfluoroktansulfonat (PFOS) är ett av de mest skadliga PFAS-ämnena. PFOS klassas som ett PBT-ämne. Det innebär att PFOS inte kan brytas ned utan ansamlas i naturen och koncentreras i människor och djur genom att binda till proteiner. PFOS är kroniskt giftigt, reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.

Frågor och svar om PFAS

Vad är Perfluorerade ämnen? Vad är ett PBT-ämne? Här har vi samlat några viktiga begrepp inom PFAS-sanering.

  • PFAS - en grupp av ämnen som i stor skala har använts sedan 1950-talet. Användning av släckskum som tidigare innehöll PFAS är en av de största föroreningskällorna. PFAS är mycket stabila ämnen. Vissa bryts ned mycket långsamt, medan andra betraktas som omöjliga att bryta ned.
  • PFOS - ett av de mest skadliga PFAS-ämnena. PFOS klassas som ett PBT-ämne. Det innebär att PFOS inte kan brytas ned utan ansamlas i naturen och koncentreras i människor och djur genom att binda till proteiner. 
  • Högfluorerade ämnen - ett samlingsbegrepp som omfattar både polyfluorerade och perfluorerade ämnen.
  • Perfluorerade ämnen - en grupp av organiska ämnen som är fullständigt fluorerade, d.v.s. varje väteatom på kolkedjan har ersatts med en fluoratom. Dessa ämnen är mycket stabila och bryts inte ned.

  • PFOA - Perfluoroktansyra (kallas även för "C8") bryts inte ned i naturen. Ämnet är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande. Eftersom PFOA klassas som mycket persistent och mycket bioackumulerande finns ämnet upptaget på EU:s kandidatlista över substances of very high concern.

  • Polyfluorerade ämnen - en grupp av ämnen som är mycket lika de perfluorerade, men de är inte fullständigt fluorerade. De polyfluorerade ämnena har någon eller några väteatomer som inte har ersatts med en fluoratom. De polyfluorerade ämnena är inte lika stabila som de perfluorerade, utan kan brytas ned.

  • PBT-ämnen - en grupp av ämnen som klassas som persistenta, bioackumulerande och toxiska.

  • Persistent - svårnedbrytbart eller omöjligt att bryta ned. Ett persistent ämne är därmed långlivat i miljön.

  • Bioackumulerande - upplagring av ett stabilt ämne i en levande organism, så att halten i organismen blir högre än i omgivningen.

Vill du göra en offertförfrågan? Klicka här för att kontakta oss!

Jordtvätt - Mobil jordtvätt för sanering av förorenad jord

Så funkar den

Undvik miljöbelastande transporter och återvinn materialet. Det gynnar både projektets ekonomi och miljön.

Reportage av Sveriges Radio om Svevias sanering av PFOS.

"Resterna förbränns"

I inslaget intervjuas Svevias specialist på marksanering, projektchef Agneta Milton.


Reportage av Ny Teknik om Svevias metod för sanering av PFOS.

Läs hela artikeln

I en artikel i Ny Teknik intervjuas Agneta Milton, projektchef på Svevia om Svevias metod för att rena förorenade områden från PFOS.