Saneringsmetoder

Vi har lång erfarenhet av olika saneringsmetoder för förorenad mark och vatten och väljer den bästa metoden utifrån rådande förutsättningar på platsen. Vi har bland annat effektiva metoder för sanering av jord och vatten, vi har även nio efterbehandlingsanläggningar där vi tar emot förorenad jord.

Svevia har lång erfarenhet av flertalet saneringsmetoder. Vi väljer den bästa saneringsmetoden för förorenad mark och vatten efter rådande förutsättningar.

Ledande inom sanering av förorenad mark och vatten

Vi har erfarenhet från några av Sveriges mest komplicerade saneringar.

Vi har stor erfarenhet att utveckla och anpassa metoder efter rådande förhållanden.

På flera platser i landet tar vi emot och behandlar förorenade massor. 

Undvik kostsamma transporter och återvinn ditt material.

Metoder och metodutveckling för sanering av förorenad mark och vatten


Först med metod för sanering av PFOS

Svevia har erfarenhet av att utveckla och ta fram nya saneringsmetoder. Vi var bland annat först med att utarbeta en metod för sanering av PFOS-förorenad jord. Vi utvecklar ständigt våra metoder för sanering av både mark och vatten. Varje uppdrag är unikt. Metoderna anpassas för just de förutsättningar som finns på platsen och som projektet behöver.

Läs mer om vår metod för sanering av PFOS


Sanering av jord

Biologiska saneringsmetoder används framför allt för att rena jord från förekomster av kolväten. Genom att tillsätta bakterier och näring renas jorden. Mekaniska metoder med exempelvis jordtvätt använder vi ofta för jordmassor som är förorenade av tungmetaller och PAH. Rening av jorden kan göras på någon av våra efterbehandlingsanläggningar eller, där det passar, direkt på platsen.

Här kan du läsa om hur vår mobila jordtvätt fungerar.


Sanering av vatten

För att reningsprocessen skall fungera optimalt används flexibel utrustning som anpassas efter de förhållanden som råder på platsen – vattenflöde, föroreningstyp, pH, mängd partiklar i vattnet, etc. Vattenreningsuppdrag är utmanande. Ofta krävs behandling i flera olika steg, och man måste ha beredskap för att anpassa de olika reningsstegen efter förändrade förhållanden.

Så arbetar vi med sanering av vatten.

Efterbehandling

Vi har sju efterbehandlingsanläggningar i Sverige där vi tar emot förorenad jord som renas och återvinns.

Här hittar du våra anläggningar för efterbehandling av massor.

Vi är ledande inom sanering av förorenad mark

Svevia Marksanering är specialister på sanering av förorenad mark. Vi utför saneringsentreprenader i varierande omfattning, allt från de mindre projekten till de allra största.

Läs mer om våra saneringsprojekt här

Svevia Marksanerings expertisområden:

 • Saneringsentreprenader
 • Mottagningsanläggningar för förorenade massor
 • Miljöhistorisk inventering
 • Markundersökning
 • Åtgärdsutredning
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Åtgärdsförslag
 • Dokumentation och rapportering
Mobil utrustning
 • Jordtvätt och biologisk behandling
 • Vattenrening och avvattning
 • PID och XRF
Vi kan också
 • Förstärkning, spontning
 • Återställa ytor
 • Asfaltering
 • Plantering

Vill du göra en offertförfrågan? kontakta oss.

Jordtvätt - Mobil jordtvätt för sanering av förorenad jord

Svevia har lång erfarenhet av att sanera förorenade områden.

Svevia sanerade gruvan i Kedträsk

Lakvatten från den nedlagda gruvan var surt och innehöll höga halter av tungmetaller.

Läs om fler av Svevias projekt

Svevia sanerar marken från föroreningar när det nya området Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, fortsätter ta form