Säkerhet för medarbetare och trafikanter

Ingen ska behöva arbeta med hälsan som insats. I vårt arbete med att bygga och sköta om vägar och infrastruktur på ett kompetent och säkert sätt bidrar vi till trafiksäkerheten.

Markanalys inför marksaneringsuppdrag. Foto: Patrick Trägårdh

Att vara bäst i branschen på säkerhet är en del av vårt erbjudande och löfte till kunder, medarbetare och allmänhet.

Svevia jobbar med och i trafik - vi är skyldiga att genomföra varje uppdrag på ett säkert sätt.

Säkerhet - en del av Svevias löfte

Svevia jobbar med och i trafik – vi är skyldiga att genomföra varje uppdrag på ett säkert sätt. Att vara bäst i branschen på säkerhet är en del i Svevia erbjudande och löfte till kunder, medarbetare och allmänhet.

Mål för ökad säkerhet

Säkerhet är ett av Svevias tre fokusområden inom hållbart företagande. Målet på längre sikt är en säker arbetsvardag, där antalet allvarliga arbetsplatsolyckor är lika med noll. På kortare sikt jobbar vi för att minska arbetsskadefrekvensen med mer än tio procent per år. Med arbetsskadefrekvens menas antalet olyckor som rapporterats till BIA, Bygg- och anläggningsbranschens informationssystem om arbetsmiljö, som resulterar i minst en dags frånvaro per miljon arbetade timmar. Svevias andra och långsiktiga målsättning inom säkerhet är att minst 90 procent av kontrollpunkterna vid Trafikverkets arbetsplatskontroller ska vara godkända. Respektive arbetschefsområdes utveckling följs upp vid bolagets kvartalsgenomgångar.

Säkra vägar

Svevia utför uppdrag som definierats, planerats och projekterats av andra, oftast Trafikverket. I rollen som utförare ingår stort ansvar för Svevias medarbetare
och andra som deltar i våra uppdrag samt för trafikanter. Att bygga och sköta Sveriges vägnät på ett kompetent och säkert sätt är ett viktigt bidrag till trafiksäkerheten
och Trafikverkets nollvision.

Säkerhet på jobbet

Ingen ska jobba med hälsan som insats. Svevias platschefer ansvarar för att alla i deras projekt har rätt information och kunskap samt att arbetet utförs på ett säkert sätt.

Svevias arbetsmiljöorganisations arbete stöttas av bolagets skyddskommitté, som består av Svevias arbetsmiljöchef, HR-chef, kommunikationschef och samtliga divisionschefer samt arbetstagarorganisationer, huvudskyddsombud samt arbetsmiljöingenjörer.

Det är i första hand Svevias arbetsmiljöprogram och ledningssystem ”Vårt arbetssätt” som anger riktlinjerna för säkert arbete. Sedan 2013 finns en obligatorisk webbaserad
arbetsmiljöutbildning för alla i Svevia.

Tillförlitlig rapportering en förutsättning

Ett tillförlitligt system och en konsekvent rapportering är en förutsättning för att få en korrekt bild av arbetsmiljön. Svevia använder BIA, Bygg- och anläggningsbranschens informationssystem om arbetsmiljö, för att rapportera och följa upp olyckor och tillbud på våra arbetsplatser. 

Svevias säkerhetsvecka

Ny metod vid hinder på väg

Under 2016 har Svevia pilottestat en ny metod vid hinder på väg i syfte öka säkerheten för trafikanter och vägarbetare.

Resultat 2016

Arbetsskadefrekvensen för 2016 uppgick till 3,2 (5,7). Antalet rapporterade arbetsskador som resulterade i sjukskrivning med minst en dags frånvaro, inklusive olycksfall och arbetssjukdom, uppgick till 11 (20).

Fallolyckor, kläm- och krosskador samt olyckor med fordon var vanligast förekommande.

Alltid säkerheten först

Som ett led i Svevias arbete för säkra arbetsplatser genomförs årligen en säkerhetsvecka på Svevias alla arbetsplatser.

Erbjudande med miljötänk

Miljö Foto Patrick Trägårdh

Svevia befinner sig ständigt ute på landets vägar. Våra fordon, maskiner och asfaltverk står för en stor del av bolagets miljöpåverkan. Därför
fokuseras miljöarbetet på att effektivisera och minska energianvändningen och koldioxid-utsläppen.

Specialist på vägar

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vår affärsidé är att genom bra service och aktivt samarbete med kunder och leverantörer leverera rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur.