Miljö

Svevia befinner sig ständigt ute på landets vägar. Våra fordon, maskiner och asfaltverk står för en stor del av bolagets miljöpåverkan. Därför fokuseras miljöarbetet på att effektivisera och minska energianvändningen och koldioxidutsläppen.

Omtanke om medarbetare och omvärld. Foto: magnus Jönsson

Erbjudande med miljötänk.

Metodutveckling, effektivisering och återvinning.

Ruttoptimering

Arbetssätt för att effektivisera körsträckor inom våra uppdrag och minska transportsträckor.

Miljöbättre asfalt

Optimering av tillverkningsprocessen och minskning av energiåtgången.

Återanvändning och återvinning

Vi strävar efter att återanvända jord- och schaktmassor och minska användningen av farliga ämnen och minska mängden avfall.

Uppförandekod med miljökrav

Gäller både våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners.

Så påverkar Svevia miljön

Svevia påverkar miljön främst genom den energi och det material som krävs för vår verksamhet. Det är framför allt Svevias fordon och maskiner, asfaltverk, emulsionstillverkning samt våra fastigheter som förbrukar energi och som därmed står för merparten av bolagets koldioxidutsläpp. Vi strävar efter att minska Svevias miljöpåverkan genom att fokusera på energi och utsläpp, men också genom att hantera farliga ämnen, kemikalier och avfall, på ett ansvarsfullt sätt.

Mål för bättre miljö

Miljö är ett av Svevias tre fokusområden inom hållbart företagande. Den främsta målsättningen är att minska koldioxidutsläppen från egna fordon, maskiner och asfaltverk, med tio procent till år 2020. Basår är 2013. Utsläppen beräknas utifrån bolagets årliga kostnader för drivmedel och årets genomsnittliga pris på drivmedel.

Resultat 2014

Under 2014 uppgick Svevias koldioxidutsläpp til 29,5 kiloton (29), vilket innebär att vi inte nådde reduktionsmålet. Samtliga divisioner minskade dock sina koldioxidutsläpp, med undantag för division Beläggning. Detta beror framför allt på en lång och snöfri beläggningssäsong samt på divisionens investering i ett nytt asfaltverk och en mer än fördubblad asfaltproduktion. Mätt per producerat ton asfalt minskade även division Beläggning sina utsläpp. 

Uppförandekod med miljökrav

Svevias uppförandekod, som gäller både medarbetare och leverantörer, innehåller miljökrav. Kraven omfattar miljöanpassad teknik, resurshantering, kemikalier, utsläpp, farligt gods och avfall. Koden ingår som bilaga i alla avtal med leverantörer.

Styrning för bättre miljö

Svevias miljöchef samordnar och stödjer alla divisioners och dotterbolags miljöinsatser. Arbetet bedrivs i nätverk, tillsammans med Svevias chefer och andra relevanta nätverk. För att säkra att miljöarbetet drivs målinriktat och systematiskt är Svevias miljöledningssystem, certifierat enligt ISO 14001. 

Arbete och utveckling för minskad miljöpåverkan

 • Utvecklingsprojekt för återanvändning av bildäck för att modifiera bindemedlet i asfalten. Svevia är ensamma i Norden att framställa denna typ av asfalt åt Trafikverket.
 • Först med att utföra lyckade försök med att sanera PFOS-förorenad mark. I försöket sänktes föroreningshalten med 96 procent.
 • Utbyte av gräv- och lastmaskiner, väghylar samt lastbilar till miljöklassade modeller.
 • Utbildning i eccodriving.
 • Kartläggning av energianvändning.
 • Ruttoprimering av körsträckor för mer effektivt utnyttjande av resurser.
 • Optimering av tillverkningsprocesserna i våra asfaltverk.
 • Strävar efter återanvändning av jord- och schaktmassor i projekten.
 • Minskning av osorterat avfall samt avfall till deponi.
 • Inventering och riskklassning av kemikalier i verksamheten.
 • Inventering och sanering av mark på Svevias fastigheter.
Säkherhet en del av Svevias löfte Foto Svante Örnberg

En del av Svevias löfte

Ingen ska behöva arbeta med hälsan som insats. I vårt arbete med att bygga och sköta om vägar och infrastruktur på ett kompetent och säkert sätt bidrar vi till trafiksäkerheten.

Hög integritet

Respektfullt och professionellt bemötande av alla kunder, leverantörer och andra affärspartners  skapar goda och långsiktiga realtioner.

Specialist på vägar

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vår affärsidé är att genom bra service och aktivt samarbete med kunder och leverantörer leverera rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur.