Hållbarhetsredovisning

Svevias årliga hållbarhetsredovisning omfattar Svevias hela verksamhet, inklusive dotterbolag.

Omtanke om medarbetare och omvärld. Foto: magnus Jönsson

Goda relationer till vår omvärld är en förutsättning för Svevias framgång

Säkerhet

Ingen ska behöva riskera hälsan på arbetet. Vi har inte råd med annat än att skapa de bästa förutsättningarna för en trygg och säker arbetsplats för våra medarbetare samt säkra vägar för samhällets trafikanter.

Miljö

Vi har en fordonintensiv verksamhet - varje dag är över 2 600 fordon och maskiner i bruk i våra projekt. det gör att vi måste vara varsamma och effektiva med resurser, för att minimera utsläpp och avfall.

Sunda affärer

Svevia ska vara ett bolag att lita på. Det betyder att vi har hög integritet i alla relationer och motverkar alla former av korrupt beteende. Svevias fokus inom sunda affärer är inköp och leverantörer.

Hållbarhetsredovisning enligt GRI

Svevias årliga hållbarhetsredovisning redogör för hur hållbarhet införlivas i bolagets verksamhet samt hur bolaget presterar inom detta område. Denna hållbarhetsredovisning avser kalenderåret 2014. Föregående hållbarhetsredovisning publicerades i april 2014 och avsåg kalenderåret 2013.

För att presentera Svevias hållbarhetsarbete och -prestanda på ett rimligt och tillförlitligt sätt utgår Svevia från GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 4.0.

Innehåll

Vid beslut om hållbarhetsredovisningens innehåll har Svevia utgått från GRI:s principer om väsentlighet, kommunikation med intressenterna, hållbarhetssammanhang samt fullständighet. Svevias senaste väsentlighetsanalys gjordes 2012. Processen innefattade en nulägesanalys av Svevias insatser inom hållbarhet samt intervjuer med elva nyckelpersoner i Svevia. Bland annat fanns styrelsen samt funktionerna inköp, HR, juridik och kommunikation representerade, liksom en av Svevias divisioner. Analysen identifierade säkerhet (internt och för kundens kund), miljö (klimat; avfall, farliga ämnen, kemikalier; natur/mark) samt sunda affärer (inköp och affärer, verksamhet) som Svevias mest väsentliga områden. Dessa områden utgör fokus för Svevias hållbarhetsarbete och Svevia har koncernmål för varje fokusområde.

Omfattning och avgränsningar

Hållbarhetsredovisningen, har i år i högre grad integrerats i hela årsredovisningen och omfattar Svevias hela verksamhet, inklusive dotterbolag. Vissa upplysningar om Svevias leverantörer förekommer också. Trafiksystem Väst AB som avyttrades under året ingår inte i redovisningen. Svevias koldioxidutsläpp beräknas baserat på Svevias totala kostnader för drivmedel samt årets snittpris på drivmedel. För beräkningarna används även SPBI:s (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet) omräkningsfaktorer för koldioxidutsläpp.

Inga förändringar har gjorts sedan föregående år vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder. Deloitte AB har översiktligt granskat hållbarhetsredovisningen.

Svevias Finansiella rappporter

Säkherhet en del av Svevias löfte Foto Svante Örnberg

En del av Svevias löfte

Ingen ska behöva arbeta med hälsan som insats. I vårt arbete med att bygga och sköta om vägar och infrastruktur på ett kompetent och säkert sätt bidrar vi till trafiksäkerheten.

Hög integritet

Respektfullt och professionellt bemötande av alla kunder, leverantörer och andra affärspartners skapar goda och långsiktiga realtioner.

Specialist på vägar

Svevia som företag. Foto Svante Örngren

Vi har gjort ett tydligt val. Svevia är specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vår affärsidé är att genom bra service och aktivt samarbete med kunder och leverantörer leverera rätt kvalitet vid byggande och skötsel av vägar och infrastruktur.